i"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "Αξιολόγηση μαθήματος"; echo ""; echo ""; echo "
"; //****************************************************************************** // ΕΚΤΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ //****************************************************************************** $questionnaire = file( "./questionnaire.index"); echo ""; $i = 0; $j = 1; foreach ($questionnaire as $line => $q){ // echo $line."-->".$q."
"; $t = explode( ";", $q); if (strcmp( $t[0] , $q) <> 0) { // this means that it is a section header echo ""; $i++; $j = 1; } else { // this means that it is a question echo ""; echo ""; echo ""; $j++; } } echo "
".$t[0]." ".$t[1]."Αξιολόγηση (1-5)
".$q.""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
"; echo "


"; //****************************************************************************** // ΕΚΤΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ //****************************************************************************** $notes = file( "./notes.index"); foreach ($notes as $line => $q){ echo "".($line+1)." ".$q."
"; echo "
"; } echo "


"; //****************************************************************************** // ΕΚΤΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ //****************************************************************************** $comparative = file( "./comparative.index"); foreach ($comparative as $line => $q){ if( $line==0) { // this is the header line echo "".$q."
"; } else { // and these are the radio button options echo "
"; } } echo "


"; echo "  "; echo "
"; echo ""; echo ""; ?>